Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

REGULAMIN SZKOLEŃ

Postanowienia ogólne 

 1.  
  1. Niniejszy Regulamin szkoleń, zwany dalej "Regulaminem", określa ogólne zasady organizacji i prowadzenia działalności szkoleniowej przez Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, zwane dalej w skrócie LST lub Stowarzyszeniem, a w szczególności:
 • prawa i obowiązki uczestników szkoleń,
 • zobowiązania LST w toku realizacji działalności szkoleniowej.
 1. Niniejszy regulamin jest zgodny ze Statutem Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy.
 2. Przez działalność szkoleniową rozumie się działalność polegającą na organizacji szkoleń służących zdobywaniu lub podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania przekładów zgodnie z najlepszymi praktykami zawodowymi.
 1.  
  1. LST organizuje szkolenia samodzielnie lub we współpracy z partnerami zewnętrznymi, którymi są osoby prawne lub fizyczne.
  2. Szkolenia odbywają się na terenie województwa lubelskiego.
 2.  
  1. Uczestnikami szkolenia mogą być tłumacze wszystkich specjalności i języków, a w szczególności:
 • członkowie LST,
 • studenci kierunków tłumaczeniowych i filologicznych,
 • inni tłumacze nie będący członkami Stowarzyszenia
 • inne osoby, których działalność zawodowa wiąże się bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem tłumaczeń.
 1.  
  1. LST organizuje następujące rodzaje szkoleń:
 • warsztaty specjalistyczne,
 • warsztaty tłumaczeniowe,
 • konferencje, seminaria, kongresy,
 • inne zajęcia wykładowo-warsztatowe o tematyce związanej z zawodem tłumacza.
 1. Szkolenia mogą być prowadzone w języku polskim lub w innej wskazanej kombinacji językowej.
 1.  
  1. LST zastrzega sobie prawo do modyfikacji oferty szkoleniowej, jeżeli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające właściwe przeprowadzenie szkolenia przewidzianego w ofercie. Każda modyfikacja oferty szkoleniowej jest niezwłocznie podawana do wiadomości publicznej.
 2.  
  1. W toku prowadzonej działalności szkoleniowej LST zobowiązane jest do zapewnienia:
 • kadry dydaktycznej dysponującej niezbędną wiedzą merytoryczną i kwalifikacjami odpowiadającymi rodzajowi prowadzonego szkolenia,
 • sal, wyposażenia technicznego oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,
 • podstawowej obsługi administracyjnej.
 1.  
  1. Wszelkich informacji o rekrutacji, w tym o terminie, miejscu, opłacie lub zmianach dotyczących organizowanego szkolenia udziela Biuro LST.
  2. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o aktualną ofertę szkoleniową umieszczoną na stronie internetowej LST.
  3. Oferta szkoleniowa może być również przekazywana pocztą elektroniczną lub zwykłą, uwidaczniana na plakatach, na stronach internetowych instytucji i stowarzyszeń partnerskich lub współorganizujących szkolenia, na portalach społecznościowych.
  4. Oferta szkoleniowa zawiera nazwę i opis szkolenia, datę, miejsce, cenę, termin i sposób rekrutacji.
  5. Zgłoszenia na szkolenie dokonuje się poprzez stronę rejestracyjną konfeo.com. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności w ciągu 7 dni od daty rejestracji.
  6. Po dokonaniu opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu i zaksięgowaniu kwoty na koncie bankowym LST uzyskuje się status uczestnika wydarzenia.
  7. W przypadku niewypełnienia wymaganego składu grupy szkoleniowej, dopuszcza się możliwość zgłoszenia na dane szkolenie po wskazanym terminie.
  8. Materiały szkoleniowe otrzymują wyłącznie osoby, które zgłosiły się na szkolenie i uiściły opłatę.
 2.  
  1. Udział w szkoleniach jest odpłatny.
  2. Wysokość opłat za poszczególne szkolenia ustala Zarząd LST i podaje je do publicznej wiadomości.
  3. Dopuszcza się stosowanie rabatów od ustalonej opłaty, które obejmują Członków LST i Członków instytucji współorganizującej dane szkolenie.
  4. Wpłat całkowitej kwoty za szkolenie należy dokonywać nie później niż na 7 dni przed wskazaną datą danego szkolenia, na rachunek bankowy LST, podany na stronie internetowej oraz w treści maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie.
  5. Po dokonaniu opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu i zaksięgowaniu kwoty na koncie bankowym LST uzyskuje się status uczestnika wydarzenia.
  6. Płatności za szkolenia podlegają spłacie ratalnej wyłącznie w przypadku dużych szkoleń modułowych.
  7. Biuro LST wydaje uczestnikom, na życzenie, fakturę. Faktury dostarczane są uczestnikom w dniu szkolenia lub przesyłane po tej dacie drogą pocztową – tradycyjną lub elektroniczną.
 3.  
  1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty.
  2. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.
 4.  
  1. LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia.
  2. Odwołanie szkolenia w terminie, o którym mowa w X. pkt. 1, powoduje zwrot uiszczonych opłat. 
 5.  

Udział w szkoleniu każdorazowo potwierdzany jest certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu podpisywanym przez Prezesa Zarządu LST lub   innego upoważnionego członka Zarządu LST.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd LST i obowiązuje od daty przyjęcia.
 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały podjętej na posiedzeniu Zarządu LST.
 3. Niniejszy Regulamin zostaje podany do publicznej wiadomości i umieszczony na stronie internetowej Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy.

Regulamin działalności szkoleniowej LST został zatwierdzony Uchwałą Zarządu z dnia 20.06.2015 r.