Nadchodzące wydarzenia:      styczeń-maj 2020 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - SEKCJA ANGIELSKA/HISZPAŃSKA/UKRAIŃSKA/WŁOSKA             2020-2021 r. - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                             

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

KIERUNEK: Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych

STOPIEŃ STUDIÓW: studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne (zaoczne)

WYDZIAŁ: Wydział Humanistyczny UMCS

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa dokumenty zgodnie z art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z poźn. zm.);
 • jedna aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 • pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Limit miejsc: 30

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do otwarcia studiów: 20 osób.

W przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby kandydatów istnieje możliwość otworzenia grupy na życzenie potencjalnych słuchaczy, lecz koszt kształcenia wzrósłby proporcjonalnie do liczebności grupy.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

 • I semestr: 2 250 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
 • II semestr: 2 400 zł

Całkowity koszt studiów: 4.800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

 • I semestr: 2 010 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
 • II semestr: 2 160 zł

Całkowity koszt studiów: 4.320 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

 • I semestr: 2 130 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
 • II semestr: 2 280 zł

Całkowity koszt studiów: 4.560 zł

Numer Konta: 21 1030 1999 2405 1270 0015 1201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: Rejestracji w IRK dokonać można do 21 lutego 2020 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45

Planowany termin uruchomienia studiów: marzec 2020 r.

Wstępny harmonogram zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele) w godz. 8:30-16:40.

semestr I:

 • 7-8.03.2020
 • 21-22.03.2020
 • 4-5.04.2020
 • 25-26.04.2020
 • 16-17.05.2020
 • 30-31.05.2020
 • 13-14.06.2020
 • 27-28.06.2020

semestr II:

 • 3-4.10.2020
 • 17-18.10.2020
 • 7-8.11.2020
 • 21-22.11.2020
 • 5-6.12.2020
 • 12-13.12.2020
 • 9-10.01.2021
 • 23-24.01.2021

Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy

Kierownik studiów podyplomowych: dr Rafał Augustyn (ZLS UMCS)

Opiekun merytoryczny: mgr Anna Mendel (radca prawny, LST)

Miejsce odbywania zajęć: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, budynek Wydziału Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Informacji udziela:

mgr Monika Galant
tel. 81 537 27 52
e-mail:

OPIS

 • liczba godzin dydaktycznych: 208, w tym praktyki: 4
 • liczba semestrów: 2

Celem studiów jest:

• przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, spółek, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, karnego, podatkowego i celnego, administracyjnego, unijnego, istotnej w wykonywaniu zawodu tłumacza oraz prawa dotyczącego wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

• doskonalenie kompetencji związanych z analizą dyskursu prawniczego oraz redagowaniem wzorcowych pism i dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem kanonów prawniczych i poprawnej polszczyzny;

• przygotowanie tłumaczy na wyzwania przyszłości związane z pracami komitetów normalizacyjnych w kierunku standaryzacji wymogów względem tłumaczy prawniczych.

Grupa docelowa:

Studia skierowane są do tłumaczy przysięgłych, kandydatów na tłumaczy przysięgłych, tłumaczy specjalizujących się w wykonywaniu tłumaczeń prawnych i prawniczych oraz wszystkich tych, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę prawniczą na potrzeby wykonywanej pracy zawodowej związanej z tłumaczeniami.

Studia umożliwiają poszerzenie wiedzy z zakresu najważniejszych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wybranych aspektów wiedzy prawniczej, istotnej z perspektywy tłumaczy sądowych, przysięgłych i specjalistycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent ma rozszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych instytucji prawa, specjalistycznej terminologii z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego krajowego i wspólnotowego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego, zna i rozumie relacje pomiędzy prawem Unii Europejskiej a prawem krajowym, ma wiedzę dotyczącą aspektów prawnych wykonywania zawodu tłumacza, zna i rozumie terminologię prawniczą oraz potrafi ją zastosować w praktyce, posiada umiejętność posługiwania się dyskursem prawniczym i posiada wiedzę na temat podstawowych zasad redagowania pism procesowych, umów oraz innych dokumentów sporządzanych w języku prawniczym.

Dzięki ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa, jest w stanie samodzielnie analizować przepisy prawa i poprawnie stosować terminologią prawniczą, staje się aktywnym uczestnikiem dyskusji dotyczących ogólnie pojętego prawa i posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemów prawa innych państw.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program studiów jest unikatowy, ponieważ został skrojony na miarę potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. W jego tworzeniu uczestniczyli prawnicy i tłumacze z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Proporcje godzin, szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych zajęć zostały dostosowane do częstotliwości występowania poszczególnych dziedzin prawa w praktyce tłumacza.

Zajęcia prowadzone są przez prawników (w tym praktyków), radców prawnych oraz tłumaczy przysięgłych. Językiem wykładowym jest język polski.

Szczegółowy program studiów

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowego egzaminu pisemnego w formie testu wiedzy pozyskanej w trakcie studiów.