Nadchodzące wydarzenia:   05.10.2019 – Lublin - WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU SPRAWOZDAŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH – SEKCJA J. ANGIELSKIEGO/FRANCUSKIEGO/NIEMIECKIEGO       12.10.2019 - Kraków - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I FRANCUSKIM              26.10.2019 - SPÓŁKI POLSKIE, BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGADNIEŃ                26, 27.10.2019 - SZKOLENIE DLA TŁUMACZY JĘZYKA WŁOSKIEGO Z ZAKRESU ORTOPEDII                     rok akadem. 2019/2020 - Lublin, UMCS - studia podyplomowe PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH                      

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Organizator: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Data: 11 maja 2019 r., godz. 11:20-17:20 (w tym przerwa 15 minut i obiadowa 45 minut)

Miejsce: Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, sala 11B

Cena:

  • 280 zł – członek LST, pracownik i student UMCS, KUL, uczestnik V Kongresu Tłumaczy
  • 320 zł – osoba niezrzeszona

Zapisy: do 28 kwietnia 2019 REJESTRUJĘ SIĘ

PROGRAM

Redakcja tekstu naukowego. Poprawna budowa zdania.

Teksty naukowe są pisane trudnym językiem – pełnym specjalistycznych wyrażeń, abstrakcyjnych pojęć oraz zdań o skomplikowanej budowie. Dominują w nich zdania wielokrotnie złożone, a poszczególne człony zdań są rozbudowane.

Aby tekst trudny ze względu na poruszane zagadnienia i słownictwo był zrozumiały i pozbawiony błędów logicznych, musi być poprawny składniowo. Dlatego autor, tłumacz czy redaktor muszą przestrzegać kilku zasad dotyczących budowy zdania: odpowiednio łączyć ze sobą wyrazy, pamiętając o ich wymaganiach gramatycznych, zwracać uwagę na kolejność wyrazów, unikać nadmiernie rozbudowanych zdań. Ponadto przy rozbudowanej składni trzeba pamiętać o właściwej interpunkcji – tymi zagadnieniami zajmiemy się podczas warsztatów.

Dowiemy się:

1. Co łączy wyrazy w zdaniu? (o związku zgody i związku rządu)

2. Czego wymagają jedne wyrazy od innych? (m.in. o niewłaściwych zapożyczeniach składniowych)

3. Jakie są funkcje wyrazów funkcyjnych? (o przyimkach, spójnikach i zaimkach)

4. Dlaczego nie zawsze krócej znaczy lepiej? (m.in. o zdaniach niespójnych pod względem gramatycznym i skrótach składniowych)

5. Czy polszczyzna jest językiem pozycyjnym? (o prawidłowej kolejności wyrazów w zdaniu)

6. Dlaczego lepiej nie używać za dużo imiesłowów? (o konstrukcjach z formami czasowników zakończonymi na –ąc).

7. Kiedy tak naprawdę trzeba postawić przecinek?

Prowadząca: dr Monika Pawelec-Skurzyńska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (tytuł uzyskany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz magister filologii polskiej (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) i filologii włoskiej (Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego).

Specjalizuje się w zagadnieniach poprawności językowej w języku ogólnym, ale też w różnych typach tekstów specjalistycznych, np. prawnych i prawniczych, urzędowych, naukowych. Wykorzystuje swoją wiedzę, szkoląc, a także oceniając, korygując i redagując teksty. Za największy sukces poczytuje sobie skuteczne popularyzowanie idei poprawności językowej, posługiwania się starannym, prostym i zrozumiałym językiem.

Od ponad 9 lat uczy poprawności językowej. Prowadziła kursy i szkolenia poświęcone poprawności językowej i prostej komunikacji m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Współpracowała z Okręgową Radą Adwokacką, Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, Fundacją FreeLing, Bankiem Zachodnim WBK, Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy.

Tematyka języka prawnego i prawniczego interesuje ją jako ciekawe zagadnienie badawcze. Aktywnie działała w kole naukowym Lingua Iuris, współorganizowała konferencje łączące środowisko lingwistyczne i prawnicze. Jest autorką artykułów naukowych i referatów dotyczących języka prawnego i prawniczego. Zajmowała się redakcją książek naukowych o tematyce juryslingwistycznej, pracowała też jako redaktor w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z Regulaminem szkoleń, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku LST zobowiązuje się do zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany powoduje przepadek wpłaconej kwoty na rzecz LST.

LST zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.