Nadchodzące wydarzenia:               26.01-25.05.2019 - KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - sekcja j. ukraińskiego      16.02-08.06.2019 - INTENSYWNY KURS TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH - sekcja j. angielskiego            23.03-25.05.2019 - Warsztaty tłumaczeń prawniczych - sekcja j. włoskiego                 6-7 kwietnia 2019 - V Kongres tłumaczy   

Znajdź tłumacza

Kontakt

tel. kom.  +48 506 58 60 80

e-mail:

Facebook LST facebook.com/lst.lublin


Zostań członkiem LST

Kierunek: Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych

Stopień studiów: studia podyplomowe

Forma studiów: studia niestacjonarne (zaoczne)

Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy

Kierownik studiów podyplomowych: dr Rafał Augustyn (ZLS UMCS)

Opiekun merytoryczny: mgr Anna Mendel (radca prawny, LST)

Czas trwania: Studia trwają dwa semestry (208 godzin zajęć dydaktycznych) i rozpoczną się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018. Planowana data rozpoczęcia zajęć: 24 lutego 2018 r.

Miejsce odbywania zajęć: Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej, budynek Wydziału Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Harmonogram zjazdów: Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele) w godz. 8:30-16:40.

Terminy zjazdów w pierwszym semestrze:

 • 24-25 lutego 2018
 • 10-11 marca 2018
 • 24-25 marca 2018
 • 7-8 kwietnia 2018
 • 21-22 kwietnia
 • 12-13 maja
 • 26-27 maja
 • 9-10 czerwca
 • (23-24 czerwca)

Terminy zjazdów w drugim semestrze (wstępnie zaplanowane – mogą ulec drobnym korektom):

 • 13-14 października 2018
 • 27-28 października 2018
 • 17-18 listopada 2018
 • 1-2 grudnia 2018
 • 15-16 grudnia 2018
 • 19-20 stycznia 2019
 • (2-3 lutego 2019)

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów  złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;

2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;

3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;

4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Opłaty za studia:

Wpisowe: 150 zł (do rozliczenia w czesnym)

Czesne za semestr: 2.100 zł (razem 4.200 zł za oba semestry)

Opłata za wydanie świadectwa ukończenia st. podyplomowych - 30 zł

Kandydaci posiadający Kartą Absolwenta UMCS są uprawnieni do zniżki w wysokości 10% od opłaty za czesne.

Naukę sfinansować może także urząd pracy (do 100% kosztów), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów można także otrzymywać stypendium. Informacji nt. wsparcia należy szukać w odpowiednim co do miejsca zamieszkania urzędzie pracy.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracja w systemie IRK: do 21 lutego 2018 r.

Dokumenty można składać w terminie: do 21 lutego 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Zakładu Lingwistyki Stosowanej.

Komplet dokumentów można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

20-610 Lublin, ul. J. Sowińskiego 17, p. 322

OPIS STUDIÓW

Studia skierowane są do tłumaczy przysięgłych, kandydatów na tłumaczy przysięgłych, tłumaczy specjalizujących się w wykonywaniu tłumaczeń prawnych i prawniczych oraz wszystkich tych, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę prawniczą na potrzeby wykonywanej pracy zawodowej związanej z tłumaczeniami.

Cele studiów:

• przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, spółek, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, karnego, podatkowego i celnego, administracyjnego, unijnego, istotnej w wykonywaniu zawodu tłumacza oraz prawa dotyczącego wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

• doskonalenie kompetencji związanych z analizą dyskursu prawniczego oraz redagowaniem wzorcowych pism i dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem kanonów prawniczych i poprawnej polszczyzny;

• przygotowanie tłumaczy na wyzwania przyszłości związane z pracami komitetów normalizacyjnych w kierunku standaryzacji wymogów względem tłumaczy prawniczych.

Program studiów jest unikatowy, ponieważ został skrojony na miarę potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. W jego tworzeniu uczestniczyli prawnicy i tłumacze z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Proporcje godzin, szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych zajęć zostały dostosowane do częstotliwości występowania poszczególnych dziedzin prawa w praktyce tłumacza.

Program studiów obejmuje 208 godzin zajęć dydaktycznych. Program studiów do pobrania

Wykładowcami na studiach są sędziowie, radcowie prawni, adwokaci, specjaliści od prawa dla tłumaczy przysięgłych oraz poloniści specjalizujący się w dyskursie prawniczym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowych egzaminów pisemnych przewidzianych w programie studiów.

Sylwetka absolwenta studiów (w tym uzyskane uprawnienia):

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności prawniczej.

Po ukończeniu studiów absolwent ma rozszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych instytucji prawa, zna i rozumie relacje pomiędzy prawem Unii europejskiej a prawem krajowym, specjalistyczną terminologię z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego krajowego i wspólnotowego, prawa karnego i prawa podatkowego oraz prawa administracyjnego, ma wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, zna i rozumie zasady prawa oraz potrafi je zastosować w praktyce, posiada umiejętność posługiwania się dyskursem prawniczym i redagowania pism dotyczących postępowań dotyczących różnych dziedzin prawa.

Dzięki ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa, jest w stanie samodzielnie analizować, interpretować oraz stosować przepisy prawa, staje się aktywnym uczestnikiem dyskusji dotyczących ogólnie pojętego prawa, potrafi analizować różne systemy prawa i wyszukiwać treści potrzebne do przygotowywania opinii prawnych na użytek własny lub swojej firmy.

Informacji udziela:

mgr Małgorzata Karpińska

Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

20-610 Lublin

ul. J. Sowińskiego 17, p. 322

Telefon/Faks: 081-533-88-92, 081-537-26-39

E-mail:

 

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

ul. Lubelska 73 A, 22-100 Chełm

Telefon: 82 569 82 68

E-mail: